Welkom by Stellenbosch Rolbalklub

Stellenbosch, in die hart van die Wes-Kaapse wynland, is die tweede oudste dorp in Suid Afrika. Die dorp spog met unieke historiese Kaap-Hollandse argitektuur, ‘n wêreldbekende universiteit, toonaangewende tegnologie-sentra, uitstaande sportfasiliteite, wyn van wereldgehalte en word omring deur berge, valleie, wingerde en vrugteboorde.

Rolbal word reeds meer as 75 jaar formeel in Stellenbosch gespeel. Die Van Der Stel Sportklub is in die vroeë 1920’s gevestig op ‘n gedeelte van die Bergzicht-plaas, oorspronklik vir rugby, en het mettertyd ook ander sportkodes onder sy administratiewe vleuel betrek. ‘n Mnr JLS Franzsen was die dryfkrag agter die stigting van die rolbalklub saam met sy vriend prof CS Edgar. Die eerste perk is op 12 Desember 1942 deur die destydse burgemeester, dr H.P Cruze, ingewy. Van die vroeëre lede van die rolbalklub was die bekende Paul Roos en oubaas Markotter.

Die rolbalklub spog met twee netjiese speelperke waarvan een oor beligting beskik, asook ‘n gerieflike klubhuis met buite braaigeriewe, ‘n kombuis, kroeg en fasiliteite waar sowat 120 persone akkommodeer kan word.

Die klub handhaaf ‘n ledetal van ongeveer 80 persone van beide geslagte en sluit jongmense in hul twintiger jare in tot by seniors van in die 80 jaar.

Die klub is heeljaar oop en sosiale spel vind Dinsdae, Donderdae en Saterdagmiddae plaas.

Een van die belangrikste fondsinsamelinggeleenthede op die klub se kalender is die sakeliga waartydens 112 mense uit die dorp se sakegemeenskap oor vier agtereenvolgende Woensdagaande in November en Februarie teen mekaar meeding. Sommige van die wedstryde word onder spreiligte gespeel. Dis ‘n besonder gewilde toernooi waar deelnemers in ‘n ontspanne atmosfeer met lekker musiek om die bane verkeer. Ander plaaslike jaarlikse kompetisies wat die klub aanbied, word geborg en sluit in die Die Cluver en Markotter-Opening van die Seisoen, asook die Checkers- en die Bettie Marcus-heeldagkompetisies.


Welcome to Stellenbosch Bowling Club

Stellenbosch, in the heart of the Western Cape wine country, is the second oldest town in South Africa. The city boasts unique historic Cape-Dutch architecture, a world-renowned university, leading technology centers, outstanding sports facilities, world-class wine and surrounded by mountains, valleys, vineyards and fruit orchards.

Lawn bowls has been formally played in Stellenbosch for more than 75 years. The Van Der Stel Sports Club was established in the early 1920s on a part of the Bergzicht farm, originally for rugby, and with time it also involved other sports codes under its administrative wing. Mr JLS Franzsen was the driving force behind the establishment of the bowling club with his friend Prof CS Edgar. The first green was initiated by the then mayor, Dr. H.P Cruze, on December 12, 1942. The well known Paul Roos and Oubaas Markotter were members of the bowling club.

The bowling club boasts two neat greens with overhead lighting, as well as a comfortable clubhouse with outside braai facilities, a kitchen, bar and facilities where about 120 people can be accommodated.

The club maintains a membership of approximately 80 people of both sexes and includes young people in their 20's to seniors of 80 years.

The club is open all year and social game takes place Tuesdays, Thursdays and Saturdays.

One of the most important fundraising opportunities on the club's calendar is the business league where 112 people from the town's business community compete against each other on four consecutive Wednesday evenings in November and February. Some of the games are played under floodlights. It is a particularly popular tournament where participants are in a relaxed atmosphere with good music around the greens. Other local annual competitions offered by the club are sponsored, including the Die Cluver and Markotter opening of the season, as well as the Checkers and Bettie Marcus all-day competitions.


Lidmaatskap

Die jaarlikse lidmaatskapfooi beloop tans R2 200.00 per persoon wat in Oktober betaalbaar is en geld vir die daaropvolgende kalenderjaar. Benewens lidmaatskap van Stellenbosch Stel Rolbalklub, sluit dit ook die volgende in: -
  • Registrasie by en lidmaatskap van Rolbal Suid Afrika (BSA) waarby alle klubs landswyd ge-afillieer is. Met ‘n BSA nommer kan lede aan BSA nasionale kompetisies deelneem en as gaste rolbal speel by enige van honderde klubs dwarsoor die land.
  • Registrasie by en lidmaatskap van Westelik Provinsie Rolbalassosiasie (WPB). WPB is die streek van BSA waaronder die klub resorteer en met lidmaatskap kan die klub aanspraak maak op sekere dienste en ons spelers aan WPB kompetisies deelneem.
  • Registrasie by en lidmaatskap van die Sportklub.

Lidmaatskapfooie verminder pro-rata soos die jaar aangaan.

Variasies van lidmaatskapfooie behels: -
  • Afslag op klubfooie vir studente en skoliere.
  • Rolbalspelers van ander klubs kan as dubbellidmaat aansluit teen ‘n verlaagde fooi wat varieer afhangende by watter klub so ‘n lid se hooflidmaatskap is. So 'n speler mag byvoorbeeld die klub in wedstryde verteenwoordig. 

Lede betaal tans R20 vir sosiale spel wat elke Dinsdag, Donderdag-en Saterdagmiddag van 13h30 tot 17h00 gespeel word. Dit sluit ‘n baanfooi en tee, koffie of ‘n koeldrank in. Besoekers betaal R25.

Lede wat nuut by die klub aansluit, word aangemoedig om eers gratis rolbalafrigring te ondergaan met balle wat voorsien word ten einde seker te maak dat die persoon eers die spel onder die knie kry en ‘n ingeligte besluit geneem kan word oor die tipe en grootte balle wat die beste pas. Gewoonlik is 4 tot 5 afrigtingsessies van 1 uur elk voldoende. Die klub beskik oor gekwalifiseerde afrigters.


Membership

The annual membership fee is currently R2 200.00 per person payable in October and is valid for the following calendar year. In addition to joining Stellenbosch Bowling Club, it also includes: -
  • Registration with and membership of Bowls South Africa (BSA) where all clubs are nationally recognised. With a BSA number, members can participate in BSA national competitions and play as guests at any of the hundreds of clubs across the country.
  • Registration and membership of Western Province Bowls Association (WPB). WPB is the region of BSA under which the club resides and with membership the club can claim certain services and our players participate in WPB competitions.
  • Registration with and membership of the Sports Club.

Membership fees reduce pro rata within the year dependent on the date of joining.

Variations of membership fees include: -
  • Discount on club fees for seniors, students and scholars.
  • Players from other clubs can join as a duel member at a reduced fee depending to which club the member's main membership is registered. Such a duel player may represent the club in all matches.

Members currently pay R20 for social play, played every Tuesday, Thursday and Saturday afternoon from 13h30 to 17h00. This includes the greens fee and tea, coffee or a cold drink. Visitors pay R25.

Members joining the club are encouraged to first undergo free coaching with bowling balls provided, to ensure that the person first fully understands the game and can make an informed decision about the type and size of bowling balls that suits them the best. Usually 4 to 5 coaching sessions of 1 hour each are sufficient. The club has qualified coaches who will assist with the choice of bowling balls, explain the rules/etiquette and how to play.Fasiliteit vir sosiale geleenthede

Die Stellenbosch Rolbalklub is ideaal geleē en ingerig om buitegroepe te ontvang vir spanbou-aksies, vergaderings en konferensies op Woensdae en Vrydae.

Sessies kan ingerig word oor ‘n oggend/middag of middag/aand-periode, en sluit gewoonlik ‘n uur of meer op die rolbalbaan in, om gevolg te word deur samesyn en saamkuier wat gewoonlik ‘n ete insluit.

Geriewe sluit in die perke vir speeldoeleindes, konferensie- en sosiale geriewe, braaifasiliteite, balle, kroegbemanning en klublede wat rigting gee met die spelery.

Die kroeg is beskikbaar en beskik oor al die nodige.

Daar is ‘n bepaalde prys vasgestel vir die gebruik van die geriewe, wat aangepas word volgens die getalle wat betrokke is.

Navrae kan gerig word, verkieslik per e-pos, aan Pietman Retief by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Venue for social functions

The Stellenbosch Bowling Club is ideally situated to receive outside groups for conferences, team-building opportunities and meetings on Wednesdays and Fridays.

Sessions take place either during mornings and afternoons, or afternoons and evenings, and normally include a period of playing, to be followed by a social get-together, drinks and/or meeting.

Facilities include the playing fields, conference, social and braai facilities, bowls, as well as members of the club to assist with playing techniques and manning the bar. The bar consists of all the necessary.

There is a price connected to the hiring of the facilities, which is adapted according to the numbers.

Enquiries can be directed to Pietman Retief at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Contact Details

Address: 168 Merriman Ave, Stellenbosch
GPS Coordinates: 33°55'57.89"S  18°51'25.79"E
Tel: 021 886 5369
Postal Address: PO Box 12125, Die Boord, 7613

Club Secretary:
Name: Mike Kühn
Email:  secretary@stellenboschbowls.co.za

Club President:
Name: John Malan
Email:  johnmalan082@gmail.com

Enquiry Form

Name*
Invalid Input

Email*
Invalid Input

Telephone
Invalid Input

Cell
Invalid Input

Message*
Invalid Input

Enter Code*
Enter Code
Refresh Invalid Input